Cazin Uhljebi

Cazin: Namjenska zapošljavanja u gradskoj upravi

Zapošljavanja podobnika, stranačkih poltrona i vrijednih predizbornih radnika, nisu rijetka situacija u organima uprave grada Cazina, gdje se unazad nekoliko godina sa raznim funkcijama nagrađuju oni koji daju svoj najveći doprinos u razvoju Stranke demokratske aktivnosti. Način na koji se sprovode konkursi, tvrde nam uposleni, dovoljan su pokazatelj težine situacije, a opterećenost budžeta u ovom trenutku odaje kako se i oni najžešći borci “protiv prekomjernog zapošljavanja”, poput Nermina Ogreševića, s vremenom prepuste sistemu nepoznavanja vrijednosti i sposobnosti…


Po dolasku na mjesto općinskog načelnika Nermin Ogrešević imenuje dva savjetnika koji će mu pomagati u rukovođenju organom uprave i donošenju ključnih odluka: Hamdiju Ljubijankića – profesora vjeronauke u cazinskog Gimnaziji i Adnana Ćoralića sa završenom SSS. Iako je Zakon propisivao da savjetnici moraju imati visoku stručnu spremu, Ćoralić je savjetovao načelnika oko dvije godina kada ga razrješava pod pritiskom javnosti i opozicije. Njegovo mjesto ostaje neko vrijeme upražnjeno, a kasnije ga popunjava Suad Rošić.

Novoizabrani načelnik općine zatiče organ uprave organiziran kroz šest Službi i 128 sistematiziranih radnih mjesta. Ovakva administracija mu se čini preglomaznom, neracionalnom i skupom, pa nakon donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta prvo proglašava prekobrojnima, a potom i otpušta 15 radnica koje se u organu uprave radile između 10 i 20 godina. Otpuštene radnice (njih 9) će se nakon dugogodišnjeg spora vratiti u organ uprave na osnovu sudskih presuda, uz obavezu uvezivanja radnog staža i isplate svih plata sa zakonskom kamatom tokom perioda trajanja nezakonitog otkaza. Obzirom na broj otpuštenih radnika i dužinu trajanja sudskog procesa, te da unatoč pravnosnažnoj presudi gradonačelnik odbija da isplati odštetu oštećenima radnicama, šteta koju je prouzrokovao svojom bahatošću tada Općini, a sada gradu Cazinu, dostigla je i milionski iznos.

Tokom prvog mandata gradonačelnik Ogrešević diskretno ispunjava obećanja data u predizbornoj kampanja i zapošljava prijatelje i stranačke kadrove uglavnom u javnim preduzećima i ustanovama, te djelimično u organu uprave. Situacija se počinje mijenjati nakon izbora 2008. godine kada Ogrešević osvaja drugi mandat, ali sada kao kandidat novoosnovane A-SDA (Stranke demokratske aktivnosti), koja osim pozicije općinskog načelnika osvaja i 11 mandata u sazivu Općinskog vijeća. Obzirom da je tokom predizborne kampanja 2008. godine naglašavao da je A-SDA nastala zbog protivljenja dijela članstva SDA koaliciji sa komunjarama iz SDP-a, te da nikada neće koalirati sa DNZ-om zbog ratne hipoteke ove stranke, došlo je do pat pozicije u OV-u i blokade njegovog rada. Ovo je za posljedicu imalo dugotrajnu trakavicu oko konstituisanja OV-a i izbora predsjedavajućeg, te neusvajanje Budžeta za 2009. godinu koji je proglasio načelnik 1. aprila 2009. koristeći se ovlaštenjima iz Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH. U narednom periodu otopljavaju odnosi sa SDP-om koji prerastaju u koaliciju na kantonalnom i općinskom nivou, a u praksi se manifestiraju dodjelom ugovora za rekonstrukciju gradskog trga preduzeću Elektrometal koje je u vlasništvu Ismeta Hrle, tadašnje sive eminencije cazinskog SDP-a. Kasnijim sporom oko rekonstrukcije trga i raskidanjem ugovora sa ovom firmom, zahlađuju odnosi sa SDP-om čije mjesto potom zauzima DNZ Fikreta Abdića. U tom trenutku A-SDA više nije imala većinu u OV-u pa se počelo pribjegavati kupovinom određenih vijećnika iz opozicionih stranaka. Njihov prelazak u A-SDA “plaćen” je zapošljavanjem u Gradskoj upravi. Tako se po prethodno izmijenjenom i prilagođenom Pravilniku o sistematizaciji njihovim kvalifikacijama i radnom iskustvu u općinski organ uprave zapošljavaju vijećnici Muhamed Hadžipašić i Senad Ždralić, koji su potom napustili opozicionu stranku i nastavili u vijeću djelovati kao “nezavisni” vijećnici, što se kasnije ispostavilo političkom kupovinom jer su u stopostotnoj mjeri djelovali kao vijećnici A-SDA.  Ovakva praksa kupovine vijećnika nastavljena je i kasnije kada je u narednom mandatu (2012-2016) Sadmir Škrgić napustio SBB i priključio se Stranci demokratske aktivnosti (A-SDA) koji je također nagrađen radnim mjestom u Gradskoj upravi. Radnim mjestima u organima uprave i javnim preduzećima plaća se lojalnost i vlastitih vijećnika, pa su tako u međuvremenu posao na državnim jaslama dobili i Salih Mujadžić (zaposlen u organima uprave) i Armina Kličić (zaposlena u JKP “Čistoća”).

Međutim, priča sa kupovinom prebjega i plaćanjem lojalnosti vladajućoj stranci zapošljavanjem u državnu službu, javne ustanove i preduzeća se ovdje ne završava. U narednom periodu Nermin Ogrešević sve češće pribjegava izmjenama Pravilnika o sistematizaciji i izmišljanju radnih mjesta zarad zadovoljavanja naraslih apetita stranačkih aktivista, rođaka i prijatelja, čime se stvara širok krug pojedinaca koji se financiraju direktno iz budžeta grada. Novouposleni stranački i rodbinski kadrovi vrlo brzo postaju ambiciozni pa se opet pribjegava izmjenama sistematizacije i dijeljenju postojećih službi na dvije kako bi se stvorio dovoljan broj rukovodećih pozicija za sviju. Ova administrativna mitoza je dovela do toga da je od 2004. godine do danas Pravilnik o sistematizaciji mijenjan čak 25 puta, da je broj službi porastao sa 6 na 13, te da je broj savjetnika gradonačelnika u istom periodu povećan sa dva na pet. 

U principu, prije objavljivanja javnog konkursa, nerijetko su vršene izmjene Pravilnika kako bi se uslovi prilagodili unaprijed odabranim stranačkim kadrovima. Pored toga, postavlja se pitanje kako je mladom načelniku tokom prve dvije godine mandata sa zatečenim pomoćnicima u kooje uglavnom nije imao povjerenja bio dovoljan jedan savjetnik – profesor vjeronauke bez prethodnog radnog iskustva u organima uprave, a da je istom načelniku sada već iskusnom i prekaljenom menadžeru (sa priznanjem za najmenadžera koje je platio 6 hiljada maraka iz budžeta), okruženom sa 13 pomoćnika koje je sam birao i postavljao tokom 14 godina mandata, sada potrebno 5 savjetnika?

Na ovakav način u organ uprave grada Cazina su zaposleni:

  1. Jasna Samardžić (kuma Nermina Ogreševića) zaposlena kao stručni savjetnik, a kasnije unaprijeđena na mjesto šefa Službe za stručne poslove gradonačelnika
  2. Nermin Kljajić, zaposlen kao stručni savjetnik, a kasnije unaprijeđen na mjesto šefa Službe za stručne poslove Gradskog vijeća (aktivan član stranke od njenog osnivanja i član mnogobrojnih upravnih i nadzornih odbora)
  3. Sabahudin Galijašević, zaposlen kao građevinski inspektor, a kasnije unaprijeđen na mjesto šefa Službe za urbanizam i zaštitu okoliša. Prethodna šefica ove službe je dva mjeseca prije odlaska u penziju postavljena na mjesto Sekretara organa uprave kako bi se oslobodilo mjesto šefa Službe prilikom primjene novog Pravilnika o sistematizaciji i kako bi se postavljanje novog šefa provelo bez raspisivanja javnog konkursa
  4. Nermin Beganović (suprug Sabine Beganović, bivše zastupnice A-SDA u Skupštini USK i ministrice pravosuđa i uprave) zaposlen kao stručni savjetnik, a sada kao v.d. šefa Službe za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove i glavni pretedent za stalno zapošljavanje na ovo mjesto
  5. Admir Pjanić (predsjednik izborne komisije) zaposlen kao stručni saradnik, a kasnije unaprijeđen na mjesto šefa Službe za privredu
  6. Zuhad Porčić (predsjednik mjesne organizacije A-SDA Ćoralići) zaposlen kao stručni saradnik, potom savjetnik gradonačelnika, a kasnije na mjesto šefa Službe za poljoprivredu
  7. Suad Rošić, savjetnik gradonačelnika kasnije zaposlen na mjesto šefa Službe za upravljanje razvojem
  8. Said Samardžić, savjetnik gradonačelnika kasnije zaposlen na mjesto šefa Službe za unutrašnju zaštitu i zajedničke poslove (član A-SDA od njenog osnivanja, bivši direktor JKP “Čistoća)
  9. Sabina Beganović, bivša zastupnica A-SDA u Skupštini USK i ministrica pravosuđa, zaposlena u organima uprave

2012. godine osnovano je JP “Agencija za razvoj” Cazin na čije čelo je postavljen Amir Mulalić. Ova agencija za skoro 4 godine svog postojanja nije imala zaposlenih, osim direktora, niti radne prostorije i stalna sredstva, nije realizirala nijedan razvojni projekt, niti je podnosila izvještaje o svom radu Općinskom vijeću kao osnivaču. Sve što je postojalo od Agencije su jedan radni sto i stolica u kabinetu načelnika i visoka plata direktora Mulalića koji demonstrativno podnosi ostavku nakon što je po prvi put prinuđen da podnese izvještaj o radu. Unatoč tome što agencija nije dala ama baš nikakve rezultate, građane je lojalnost direktora stranci A-SDA koštala više od 100 hiljada maraka.

Lista stranačkih ljudi na platnom spisku Općine ovim ne završava.

Gradonačelnik Nermin Ogrešević s vremenom žestoko nagrađuje i lojalnost podobnih novinara, pa je tako prije nekoliko godina u organ uprave zaposlena i Adisa Muhamedagić, dugogodišnji novinar RTV Cazin i prva saradnica gradonačelnika Nermina Ogreševića. Sa 15 godina rada na lokalnoj TV i radio stanici, ekspresno je napustila ovu kuću i prešla u organ uprave gdje je očekivala mjesto PR-a. Budući da se takva pozicije nije nalazila unutar Pravilnika o sistematizaciji, bilo je neophodno prvobitno izmijeniti isti. Kasnije je zaposlena kao Viši referen za administrativno-tehničke poslove u organu uprave grada Cazina.

Radnim mjestom u organu uprave se kupuje i naklonost lokalnih portala. Tako je vlasnik portala “Cazin.NET” – Enes Hairlahović, u 2017. godini prvo zaposlen u JKP “Čistoća”, da bi za njega vrlo brzo bio raspisan i konkurs u općini. Hairlahović nakon provedenog konkursa dobija rješenje o prijemu u radni odnos, ali mu planove kvari drugi kandidat koji na njegovo imenovanje izljavljuje žalbu – i to s razlogom. Kako se sama procedura po žalbi otegla, a Hairlahović je bio očigledno nestrpljiv, raspisuje se novi konkurs za radno mjesto u Službi za civilnu zaštitu na koje se prima prethodno spomenuti kandidat koji je podnio žalbu zbog nepravedne raspodjele radnih mjesta, a koji potom – zauzvrat, odustaje od izjavljene žalbe na prijem Enesa Hairlahovića. On konačno dolazi do željenog mjesta u gradskoj upravi, a zbog čega je zapravo nagrađen, pokazuju brojne analize nezavisnih online platformi koje su Cazin.NET već proglasile portalom u službi koalicije A-SDA – PoMAK. U među više od 1000 objavljenih članaka u kategoriji “Cazin”, ovaj portal je objavio samo jedan kritički nastrojen članak prema lokalnoj vlasti u 2018. godini (kritika na čišćenje ulica tokom zime), kojeg su potom sami demantirali tvrdnjom kako je grad Cazin najprohodniji u Unsko-sanskom kantonu. Broj afirmativnih priča o Nerminu Ogreševiću, A-SDA i PoMAK-u doživio je naglu ekspanziju na portalu Cazin.NET zapošljavanjem Hairlahovića u organe upravljanja.

Kreativan pristup gradonačelnika kod zapošljavanja novinara se ogleda u tome što se kroz ove konkurse zaposli i po jedno dijete iz kategorija šehidskih porodica, tako da gradonačelnik na postavljena pitanja o rodbinsko-stranačkim zapošljavanjima odgovara isključivo pozivajući se na pripadnost zaposlenih kategoriji djece poginulih boraca, a svjesno pređućuje razgovor o zapošljavanju stranačkih aktivista.

Isti kriteriji su primijenjeni i kod uspostavljanja zaštitarske službe u koju se zapošljavaju Enes Kličić – tečić Nermina Ogreševića, kao i Hasan Civić koji je oženjen sestrom supruge Admira Hadžipašića, bivšeg predsjedavajućeg Skupštine USK i člana A-SDA.

Jedan od kriterija za zapošljavanje u javnom sektoru je da je kandidat prethodno bio na izbornim listama A-SDA ili uključen u predizborne stranačke aktivnosti, pa su, nakon odsluženja stranačkog vojnog roka, dobili svoja radna mjesta. Emira Duratović, koja je bila kandidat na lokalnim izborima ispred A-SDA zaposlena je u JP Veterinarska stanica. Nekadašnja direktorica Kulturnog centra u Cazinu Hatidža Huremagić, odlaskom sa te pozicije prelazi u A-SDA i biva nagrađena novim mjestom u Gradskoj upravi. Na izbornoj listi A-SDA našla se i Senita Begić koja je u međuvremenu zaposlena u Komunalno-stambeni fond, dok je Zinka Durić zbog predvođenja Omladinskog saveza te stranke nagrađena radnim mjestom u organima uprave grada Cazina.

Još jedan očit primjer nagrađivanja stranačkog kolege je i Samir Japić zvani Hamza. On je sa pozicije portira prekomandovan u koordinatora Ureda za dijasporu. Ovaj ured, osnovan 2016. Godine, omogućuje ljudima iz dijaspore pomoć potrebnu u snalaženju. Tako, primjera radi, Cazinjani koji žive i rade u Austriji u ovom uredu mogu saznati gdje se nalazi MUP kako bi podigli CIPS, ili čak dobiti broj telefona Službi nadležnih za geodetske poslove i katastar.  Ukoliko cazinska dijaspora ne zna kako otvoriti firmu u Cazinu, u Uredu za dijasporu mogu dobiti informaciju koja je služba nadležna za poduzetništvo.

Sve ovo je dovelo do toga da je danas broj sistematiziranih radnih mjesta u Gradskom organu uprave porastao sa 128 iz 2004. godine na 172 u tekućoj godini, broj savjetnika gradonačelnika sa povećao sa dva na pet, a broj organizacionih jedinica sa 6 na 15 (13 službi i 2 odsjeka). Istovremeno, obim poslova gradske administracije je u konstantnom opadanju zbog sveprisutnog trenda masovnog iseljavanja stanovništva grada Cazina i Unsko-sanskog kantona. Ove činjenice upućuju na zaključak kako cazinski porezni obveznici financiraju brojne prekomjerne namještenike i uposlenike.

Neracionalnom trošenju budžetskog novca teško da se može naći drugi razlog, a opravdati podatak kako podobni odjednom postaju sposobni da preuzmu sve rukovodeće pozicije i bitne funkcije, ni u kom slučaju nije moguće, pogotovo ne u trenucima kada se efikasnost u radu i rješavanju predmeta smanjila, a broj uposlenih se značajno povećao.