JU "KULTURNI CENTAR" i Voće Durić

JU “Kulturni centar”: Konkurentski zahtjev sa Voće Durić 14.511,60 KM / 12.02.2015.

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 2577-7-1-2/15

VRSTA POSTUPKA: Konkurentski zahtjev

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Nabavka robe za P. J. Kafe bar za 2015. godinu

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 14.511,60 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 12.02.2015.