JU "KULTURNI CENTAR" i Voće Durić

JU “Kulturni centar”: Konkurentski zahtjev sa Voće Durić 7.554,10 KM / 29.01.2016

You are here:
< Back

BROJ POSTUPKA: 2577-7-1-1/16

VRSTA POSTUPKA: Konkurentski zahtjev

NAZIV PREDMETA UGOVORA: Nabavka robe za P. J. Kafe bar za 2016. godinu

VRSTA UGOVORA: Robe

PONUĐAČ: VOĆE-DURIĆ D.O.O. CAZIN (4263082670004)

VRIJEDNOST: 7.554,10 KM – BEZ PDV-a

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA: 29.01.2016